Standardy wymagań egzaminacyjnych dla zawodu

 

Zawód: technik informatyk - symbol cyfrowy: 312[01]

 

UWAGA! Dla kwalifikacji E12-E13-E14 wg nowej podstawy programowej

- [zobacz wymagania]

 

Etap pisemny egzaminu obejmuje:

 

Część I - zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie

 

Absolwent powinien umieć:

 

1. Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, rysunków, szkiców, wykresów, dokumentacji technicznych i technologicznych, a w szczególności:

 

1.1. rozpoznawać podzespoły urządzeń techniki komputerowej na podstawie symboli graficznych, oznaczeń, parametrów i wyglądu;

1.2. rozpoznawać symbole graficzne algorytmów przedstawionych w postaci schematów blokowych;

1.3. rozpoznawać rozkazy i instrukcje stosowane w językach programowania strukturalnego i obiektowego;

1.4. określać funkcje podzespołów urządzeń techniki komputerowej na podstawie schematów blokowych;

1.5. stosować pojęcia, określenia i nazwy charakteryzujące informatyczne systemy komputerowe;

1.6. rozróżniać sformułowania specjalistyczne zawarte w dokumentacji technicznej informatycznych systemów komputerowych;

1.7. interpretować parametry katalogowe urządzeń techniki komputerowej.

 

2. Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne, a w szczególności:

 

2.1. analizować algorytmy przedstawione w postaci schematów blokowych, listy kroków lub drzew decyzyjnych;

2.2. analizować programy (strukturę danych oraz algorytmy);

2.3. stosować narzędzia informatyczne do zbierania, porządkowania, przetwarzania i prezentowania danych;

2.4. stosować zasady programowania strukturalnego i obiektowego;

2.5. zamieniać dane w systemach informatycznych z postaci dziesiętnej na dwójkową oraz szesnastkową i odwrotnie;

2.6. analizować pracę systemów informatycznych na podstawie danych uzyskanych w wyniku przeprowadzonych testów;

2.7. dobierać urządzenia techniki komputerowej do określonych warunków technicznych;

2.8. stosować zasady instalowania i eksploatowania systemów operacyjnych;

2.9. stosować zasady administrowania siecią lokalną;

2.10. stosować zasady podłączania sieci lokalnej do Internetu;

2.11. stosować zasady ochrony antywirusowej systemów komputerowych

 

3. Bezpiecznie wykonywać zadania zawodowe zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, a w szczególności:

 

3.1. dobierać środki ochrony indywidualnej podczas prac związanych z uruchamianiem i eksploatacją urządzeń komputerowych;

3.2. stosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska obowiązujące podczas uruchamiania i eksploatacji systemów komputerowych;

3.3. wskazywać skutki działań związanych z nieprawidłowym wykonywaniem prac oraz niestosowaniem norm i obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymagań technologicznych;

3.4. rozróżniać środki ochrony podczas prac z wykorzystaniem narzędzi i urządzeń zasilanych energią elektryczną;

3.5. określać czynności związane z udzielaniem pierwszej pomocy w wypadkach porażenia prądem elektrycznym.

 

 

Część II - zakres wiadomości i umiejętności związanych z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą

 

Absolwent powinien umieć:

 

1. Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione w formie opisów, instrukcji, tabel, wykresów, a w szczególności:

 

1.1. rozróżniać podstawowe pojęcia i terminy z zakresu funkcjonowania gospodarki oraz prawa pracy, prawa podatkowego i przepisów regulujących podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej;

1.2. rozróżniać dokumenty związane z zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej;

1.3. identyfikować i analizować informacje dotyczące wymagań i uprawnień pracownika, pracodawcy, bezrobotnego i klienta.

 

2. Przetwarzać dane liczbowe i operacyjne, a w szczególności:

2.1. analizować informacje związane z podnoszeniem kwalifikacji, poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej;

2.2. sporządzać dokumenty związane z poszukiwaniem pracy i zatrudnieniem oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej;

2.3. rozróżniać skutki wynikające z nawiązania i rozwiązania stosunku pracy,

 

 

Etap praktyczny egzaminu obejmuje wykonanie określonego zadania egzaminacyjnego wynikającego z zadania o treści ogólnej:

 

Opracowanie projektu realizacji i wykonanie określonych prac z zakresu diagnozowania i usuwania przyczyn wadliwego działania systemu komputerowego.

 

Absolwent powinien umieć:

 

1. Ustalać przyczyny wadliwego działania systemu, na podstawie zaobserwowanych objawów, oraz sporządzać harmonogram prac związanych z diagnozowaniem i usunięciem nieprawidłowości w pracy systemu.

2. Wykorzystywać funkcję autodiagnozy systemu komputerowego oraz analizować dokumentację sprzętową lub programową w celu zdiagnozowania usterki.

3. Dobierać i wykorzystywać oprogramowanie diagnostyczne w przypadku, gdy w budowane narzędzia diagnostyczne nie pozwalają jednoznacznie ustalić przyczyny powstałej nieprawidłowości.

4. Usuwać zlokalizowaną usterkę programową lub sprzętową w sposób jak najmniej inwazyjny, bezpieczny i kompleksowy dla systemu komputerowego.

5. Przywracać sprawność systemu komputerowego i odzyskiwać dane użytkownika oraz zabezpieczać system przed podobnymi usterkami.

6. Sprawdzać poprawność działania systemu komputerowego z wykorzystaniem narzędzi diagnostycznych oraz formułować wnioski o poprawności działania systemu komputerowego.

7. Opracowywać wskazania do użytkowania systemu komputerowego po diagnozie i usunięciu wad.

 


TESTY: (linki do skopiowania)

 

http://www.wsip.pl/dla_nauczycieli/przedmioty/wydawnictwa_zawodowe/klub/aktualnosci/bezplatna_diagnoza_edukacyjna_przed_egzaminem

http://egzamin-zawodowy.edu.pl/

http://www.egzaminzawodowy.info/artykuly-kat-1.html

http://www.ezti.cal.pl/