Technik Informatyk nr. kfalifikacji 351203

ZOBACZ - [opracowanie zagadnień na egzamin]

TRENAŻERY Z PRÓBNYMI EGZAMINAMI:


Kilka powodów dla których warto wybrać naukę w zawodzie technik informatyk

W trakcie nauki  zdobędziesz nowe kwalifikacje potwierdzone egzaminem zewnętrznym:

Po drugiej klasie

Zdobywasz pierwszą kwalifikację E12
"Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych"

1. Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy (PSK)

2. Użytkowanie urządzeń peryferyjnych komputera osobistego (PUP)

3. Naprawa komputera osobistego (NSK)

Po trzeciej klasie

Zdobywasz drugą kwalifikację E13
"Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami"

1. Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej (PiISK)

2. Konfigurowanie urządzeń sieciowych (KUS)

3. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi (ASSO)

W czwartej klasie

Zdobywa trzecią kwalifikację E14 i masz dyplom technika informatyka !

"Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami"

1. Tworzenie stron internetowych (TSI)

2. Tworzenie i administrowanie bazami danych (TiABD)

3. Tworzenie aplikacji internetowych (TAI)

Jeżeli Ty uznasz że masz ochotę podwyższenia swoich umiejętności to możesz zdobyć jeszcze następne kwalifikacje i zdobyć drugi tytuł: Technik Teleinformatyk

Który uzyskuje dwie następne kwalifikacje

1. Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich

2. Montaż i eksploatacja sieci rozległych


Wybierając kierunek TI zdobędziesz wiedzę na temat m.in. :

 

1. Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy (PSK) – kwalifikacja E12

Będziesz potrafił:

1) stosować systemy liczbowe używane w technice komputerowej;

2) wymieniać funkcje i przestrzegać zasad działania poszczególnych elementów jednostki centralnej komputera;

3) dobierać urządzenia techniki komputerowej do określonych warunków technicznych;

4) montować komputer osobisty z podzespołów;

5) modernizować i rekonfigurować komputery osobiste;

6) planować przebieg prac związanych z przygotowaniem komputera osobistego do pracy;

7) instalować i aktualizować systemy operacyjne i aplikacje;

8) stosować polecenia linii komend systemów operacyjnych do zarządzania systemem;

9) instalować i konfigurować sterowniki urządzeń;

10) konfigurować ustawienia personalne użytkownika w systemie operacyjnym;

11) stosować oprogramowanie narzędziowe systemu operacyjnego;

12) stosować oprogramowanie zabezpieczające;

13) odczytywać dokumentację techniczną informatycznych systemów komputerowych;

14) opracować wskazania do użytkowania systemu operacyjnego;

15) sporządzać cenniki i kosztorysy stanowisk komputerowych;

16) opracować dokumentację techniczną stanowiska komputerowego;

17) stosować przepisy prawa autorskiego w zakresie dotyczącymsystemów informatycznych;

18) rozpoznawać rodzaje licencji oprogramowania komputerowego;

19) stosować przepisy prawa dotyczące certyfikacji CE irecyklingu.


 

2. Użytkowanie urządzeń peryferyjnych komputera osobistego (PUP)

Będziesz potrafił:

1) wyjaśniać zasadę działania interfejsów komputera osobistego;

2) wyjaśniać zasadę działania urządzeń peryferyjnych komputera osobistego;

3) przygotować urządzenia peryferyjne komputera osobistego do pracy;

4) stosować przepisy prawa dotyczące gospodarki odpadaminiebezpiecznymi;

5) dobierać i wymieniać materiały eksploatacyjne urządzeń peryferyjnych komputera osobistego;

6) wykonywać konserwację urządzeń peryferyjnych komputera osobistego;

7) instalować sterowniki urządzeń peryferyjnych komputeraosobistego;

8) konfigurować urządzenia peryferyjne komputera osobistego.


 

3. Naprawa komputera osobistego (NSK)

Będziesz potrafił:

1) posługiwać się narzędziami do naprawy sprzętu komputerowego;

2) określać kody błędów uruchamiania komputera osobistego;

3) lokalizować oraz usuwa uszkodzenia sprzętowe podzespołówkomputera osobistego;

4) lokalizować oraz usuwa usterki systemu operacyjnego iaplikacji;

5) lokalizować uszkodzenia urządzeń peryferyjnych komputeraosobistego;

6) sporządzać harmonogram prac związanych z lokalizacją i usuwaniem usterek komputera osobistego;

7) dobierać oprogramowanie diagnostyczne i monitorujące pracę komputera osobistego;

8) odzyskiwać z komputera osobistego dane użytkownika;

9) tworzyć kopie bezpieczeństwa danych;

10) formułować wskazania dla użytkownika po wykonaniu naprawykomputera osobistego;

11) sporządzać kosztorys naprawy komputera osobistego.


 

Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami – kwalifikacja E13

 

1. Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej (PiISK)

Będziesz potrafił:

1) rozpoznawać topologie lokalnych sieci komputerowych;

2) rozpoznawać i stosuje normy dotyczące okablowania strukturalnego;

3) rozpoznawać protokoły sieci lokalnych i protokoły dostępu do sieci rozległej;

4) rozpoznawać urządzenia sieciowe na podstawie opisu, symboli graficznych i wyglądu;

5) określać funkcje komputerowego systemu sieciowego;

6) wykonywać projekt lokalnej sieci komputerowej;

7) dobierać elementy komputerowej sieci strukturalnej, urządzenia i oprogramowanie sieciowe;

8) sporządzać kosztorys projektowanej sieci komputerowej;

9) dobierać medium do budowy lokalnej sieci komputerowej;

10) dobierać przyrządy i urządzenia do montażu okablowania strukturalnego;

11) montować okablowanie sieciowe;

12) wykonywać pomiary okablowania strukturalnego;

13) opisywać i analizuje klasy adresów IP;

14) projektować strukturę adresów IP w sieci;

15) wykonywać pomiary i testy sieci logicznej;

16) opracowywać dokumentację powykonawczą lokalnej sieci komputerowej.


 

2. Konfigurowanie urządzeń sieciowych (KUS)

Będziesz potrafił:

1) modernizować i rekonfiguruje serwery;

2) konfigurować przełączniki lokalnych sieci komputerowych;

3) konfigurować sieci wirtualne w lokalnych sieciachkomputerowych;

4) konfigurować rutery i urządzenia zabezpieczające typuzapora sieciowa (ang. firewall);

5) konfigurować urządzenia dostępu do lokalnej siecikomputerowej bezprzewodowej;

6) konfigurować urządzenia telefonii internetowej;

7) dobierać i stosować narzędzia diagnostyczne;

8) tworzyć sieci wirtualne za pomocą połączeń internetowych;

9) monitorować pracę urządzeń lokalnych sieci komputerowych.


 

3. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi (ASSO)

Będziesz potrafił:

1) instalować sieciowe systemy operacyjne;

2) konfigurować interfejsy sieciowe;

3) udostępniać zasoby lokalnej sieci komputerowej;

4) charakteryzować usługi serwerowe;

5) określać funkcje profili użytkowników i zasady grup użytkowników;

6) zarządzać kontami użytkowników i grup użytkowników systemu operacyjnego lub komputera;

7) konfigurować usługi katalogowe lokalnej siecikomputerowej;

8) zarządzać centralnie stacjami roboczymi;

9) rozpoznawać protokoły aplikacyjne;

10) monitorować działania użytkowników lokalnej siecikomputerowej;

11) modernizować lokalną sieć komputerową;

12) przestrzegać zasad udostępniania i ochrony zasobów sieciowych;

13) wyjaśniać zasady działania protokołów lokalnej sieci komputerowej;

14) konfigurować usługi odpowiedzialne za adresację hostów(adresację IP), system nazw, ruting, zabezpieczenie przed wszelkiego rodzaju atakami z sieci (firewall);

15) podłączać lokalną sieć komputerową do Internetu;

16) konfigurować usługi serwerów internetowych;

17) określać rodzaje awarii lub wadliwego działania lokalnej sieci komputerowej;

18) lokalizować i usuwa przyczyny wadliwego działaniasystemów sieciowych;

19) zabezpieczać komputery przed zawirusowaniem, niekontrolowanym przepływem informacji oraz utratą danych.


 

Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami – kwalifikacja E14

 

1. Tworzenie stron internetowych (TSI)

Będziesz potrafil:

1) posługiwać się hipertekstowymi językami znaczników;

2) tworzyć strony internetowe za pomocą hipertekstowych języków znaczników;

3) tworzyć kaskadowe arkusze stylów (CSS);

4) wykorzystywać kaskadowe arkusze stylów (CSS) do opisu formy prezentacji strony internetowej;

5) rozpoznawać funkcje edytorów spełniających założenia WYSIWYG;

6) tworzyć strony internetowe za pomocą edytorów spełniających założenia WYSIWYG;

7) projektować strukturę witryny internetowej;

8) wykonywać strony internetowe zgodnie z projektami;

9) stosować reguły walidacji stron internetowych;

10) testować i publikuje witryny internetowe;

11) stosować różne modele barw;

12) przestrzegać zasad cyfrowego zapisu obrazu;

13) wykonywać projekt graficzny witryny internetowej;

14) tworzyć grafikę statyczną i animacje jako elementy stron internetowych;

15) zmieniać atrybuty obiektów graficznych i modyfikuje obiekty graficzne;

16) przetwarzać i przygotowuje elementy graficzne, obraz i dźwięk do publikacji w Internecie;

17) przestrzegać zasad komputerowego przetwarzania obrazu i dźwięku.


 

2. Tworzenie baz danych i administrowanie bazami danych (TiABD)

 

Będziesz potrafił:

1) korzystać z funkcji strukturalnego języka zapytań;

2) posługiwać się strukturalnym językiem zapytań do obsługi baz danych;

3) projektować i tworzyć relacyjne bazy danych;

4) importować dane do bazy danych;

5) tworzyć formularze, zapytania i raporty do przetwarzania danych;

6) instalować systemy baz danych i systemy zarządzania bazami danych (SZBD);

7) modyfikować i rozbudowywać struktury baz danych;

8) dobierać sposoby ustawiania zabezpieczeń dostępu do danych;

9) zarządzać bazą danych i jej bezpieczeństwem;

10) określać uprawnienia poszczególnych użytkowników i zabezpieczenia dla nich;

11) udostępniać zasoby bazy danych w sieci;

12) zarządzać kopiami zapasowymi baz danych i ich odzyskiwaniem;

13) kontrolować spójność baz danych;

14) dokonywać naprawy baz danych.


 

3. Tworzenie aplikacji internetowych (TAI)

Będziesz potrafił:

1) korzystać z wbudowanych typów danych;

2) tworzyć własne typy danych;

3) przestrzegać zasad programowania;

4) stosować instrukcje, funkcje, procedury, obiekty, metody wybranych języków programowania;

5) tworzyć własne funkcje, procedury, obiekty, metody wybranych języków programowania;

6) wykorzystywać środowisko programistyczne: edytor, kompilator, parser i debugger;

7) kompilować i uruchamiać kody źródłowe;

8) wykorzystywać języki programowania do tworzenia aplikacji internetowych realizujących zadania po stronie serwera (m.in. język PHP);

9) stosować skrypty wykonywane po stronie klienta przy tworzeniu aplikacji internetowych (m.in. Java Script);

10) wykorzystywać frameworki do tworzenia własnych aplikacji;

11) pobierać dane aplikacji i przechowywać je w bazach danych;

12) testować tworzoną aplikację i modyfikować jej kod źródłowy;

13) dokumentować tworzoną aplikację;

14) zamieszczać opracowane aplikacje w Internecie;

15) zabezpieczać dostęp do tworzonych aplikacji.