Prace pisemne i praktyczne
z przedmiotów zawodowych informatycznych
oceniane są procentowo wg. następujących zasad:
 

Rodzaj pracy

Ocena/
wartość%

Ocena/
wartość%

Ocena/
wartość%

Ocena/
wartość%

Ocena/
wartość%

Ocena/
wartość%

 

1 (ndst)

2 (dop)

3 (dst)

4 (db)

5 (bdb)

6 (cel)

PISEMNA

do 50%

50%

65%

80%

90%

90%
+ zadanie dodatkowe

PRAKTYCZNA
/ćwiczenia/

do 60%

60%

75%

85%

95%

95%
+ zadanie dodatkowe


UWAGA!

Uczeń, który z przyczyn nieusprawiedliwionych nie oddał projektu w ustalonym terminie otrzymuje ocenę niedostateczną.

W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej (1) z projektu długoterminowego, przy wykonaniu którego uczeń miał prawo skorzystać z konsultacji, poprawa oceny jest możliwa po złożeniu podania od rodziców, z opisanym sposobem, czasem i miejscem poprawy projektu.

 

 

PODSTAWA PROGRAMOWA KWALIFIKACJI 351203