W wyniku procesu kształcenia uczeń/słuchacz powinien umieć (s
zczegółowe cele kształcenia):

 • rozróżnić urządzenia i części zestawu komputerowego,
 • wyjaśnić pojęcia pamięci masowej i operacyjnej,
 • wyjaśnić funkcje urządzeń wejścia-wyjścia,
 • określić wpływ typu procesora, jego szybkości, rodzaju płyty głównej i pojemności pamięci operacyjnej na pracę komputera,
 • określić podstawowe zadania systemu operacyjnego,
 • posłużyć się systemem WINDOWS do wykonania określonych zadań,
 • dokonać konfiguracji środowiska pracy w systemie WINDOWS,
 • zastosować wybrane urządzenia peryferyjne,
 • zainstalować i skonfigurować wybrany sprzęt i oprogramowanie w systemie WINDOWS,
 • scharakteryzować typowe usługi sieciowe,
 • zastosować sieć komputerową do wykonania określonych zadań,
 • posłużyć się drukarką lokalną i sieciową,
 • zastosować sieć Internet w celu wyszukania informacji,
 • posłużyć się pocztą elektroniczną przesyłając listy i załączniki,
 • posłużyć się programem typu organizer,
 • przetworzyć i sformatować zadane dokumenty,
 • skomponować tekst z grafiką i tabelami z zastosowaniem techniki OLE,
 • posłużyć się technikami pracy grupowej w czasie pracy z dokumentami,
 • zastosować korespondencję seryjną do tworzenia etykiet adresowych,
 • posłużyć się wybranymi programami do korekty błędów,
 • zaplanować prezentacje,
 • posłużyć się arkuszem kalkulacyjnym,
 • zastosować wybrane funkcje arkusza kalkulacyjnego,
 • zaprojektować wykresy do prezentacji danych z arkusza,
 • zastosować sortowanie, filtrowanie oraz podsumować dane na listach w arkuszu kalkulacyjnym,
 • skonstruować tabelę przestawną i wykres,
 • zaproponować makropolecenia do automatyzacji pracy z arkuszem kalkulacyjnym,
 • zaprojektować relacyjną bazę danych,
 • skonstruować tabele z danymi,
 • zaproponować klucze i określić relacje między tabelami,
 • zastosować podstawowe operacje na danych w tabelach,
 • zaprojektować zapytania i transakcje,
 • zastosować instrukcje języka SQL,
 • dobrać formularze do filtrowania danych,
 • zaplanować i wydrukować raporty z baz danych,
 • utworzyć makropolecenia do automatyzacji pracy z bazą,
 • posłużyć się terminologią zawodową w języku angielskim.

W trakcie procesu kształcenia, szczególną uwagę należy zwrócić na:

 • posługiwanie się słownictwem z zakresu budowy urządzeń komputerowych,
 • korzystanie z literatury specjalistycznej,
 • sprawne posługiwanie się systemem operacyjnym i siecią komputerową, w szczególności Internetem,
 • uruchamianie i korzystanie z oprogramowania systemowego i narzędziowego,
 • korzystanie z wybranych urządzeń peryferyjnych,
 • organizację pracy, co w efekcie powinno przyczynić się do kształtowania umiejętności planowania pracy,
 • dokładność wykonywania ćwiczeń,
 • korzystanie z narzędzi do kontroli pisowni i gramatyki,
 • korzystanie z szablonów,
 • rozmieszczanie informacji tak, aby były one czytelne dla odbiorcy,
 • korzystanie z formuł w arkuszach kalkulacyjnych, dokonywanie analizy danych,
 • relacyjność i normalizację baz danych podczas ich projektowania.

Metody sprawdzania i oceny osiągnięć edukacyjnych ucznia

Sprawdzanie i ocenianie osiągnięć uczniów powinno odbywać się przez cały czas realizacji programu jednostki modułowej. Wiadomości teoretyczne niezbędne do realizacji ćwiczeń praktycznych mogą być sprawdzane za pomocą testów osiągnięć szkolnych. Zadania w teście mogą być otwarte (krótkiej odpowiedzi, z luką) lub zamknięte (wielokrotnego wyboru, na dobieranie, typu prawda-fałsz).

Kontrolę poprawności wykonania zadań należy przeprowadzać w trakcie i po realizacji ćwiczeń. Uczeń powinien sprawdzić wyniki swojej pracy na podstawie przygotowanego przez nauczyciela arkusza oceny postępów. Następnie, według tego samego arkusza, kontroli osiągnięć dokonuje nauczyciel.

Podczas oceniania osiągnięć uczniów należy przyjąć następujące zasady: wynik sprawdzianu opanowania umiejętności powinien mieć charakter alternatywny, co oznacza, że uczeń umie albo nie umie poprawnie wykonać zadania, opanowanie umiejętności może mieć różny poziom: zadanie może być  wykonane szybciej lub wolniej, bezbłędnie lub z błędem zauważonym i poprawionym przez ucznia, uczeń powinien opanować wszystkie umiejętności.

Podstawą do uzyskania przez ucznia pozytywnej oceny powinno być poprawne wykonanie zadanych ćwiczeń.