Załącznik nr 10

 

REGULAMIN LABORATORIÓW INFORMATYCZNYCH

 

Przepisy ogólne:

1. Uczniowie mogą przebywać w pracowni jedynie pod opieką nauczyciela.

2. Oprogramowanie oraz zasoby komputera lokalnego są udostępnione wielu użytkownikom i zabronione jest wprowadzanie zmian, przekonfigurowanie i usuwanie czegokolwiek bez zgody nauczyciela.

3. Zasobami sprzętowymi i programowymi zarządza administrator (m.in. nauczyciel technologii informacyjnej).

4. NIEDOZWOLONE JEST DOKONYWANIE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW JAKICHKOLWIEK NAPRAW, PRZEKONFIGUROWYWANIE SPRZĘTU, SAMOWOLNE MANIPULOWANIE SPRZĘTEM, NISZCZENIE SPRZĘTU.

5. Za szkody powstałe w wyniku nie stosowania się do regulaminu odpowiada uczeń, który je spowodował, a koszty napraw i odnawiania uszkodzonego sprzętu ponoszą jego rodzice.

6. Z Internetu można korzystać jedynie do celów dydaktycznych, po uprzednim uzyskaniu pozwolenia nauczyciela.

7. Uczniowie przeszkadzający w pracy innym, zajmujący się czynnościami niezwiązanymi z tematyką lekcji np. grami, oglądaniem fimów, słuchaniem muzyki itp., odsunięci od pracy i mają wpisaną do dziennika ocenę niedostateczną.

8. Uczniowie, którzy nie wykonują poleceń nauczyciela, łamią zasady regulaminu mają wpisaną do dziennika ocenę niedostateczną, o ich nieodpowiednim zachowaniu informowani są: wychowawca i rodzice.

9. Nie wolno przechowywać w komputerach plików o treści sprzecznej z ogólnie przyjętymi normami moralnymi i etycznymi.

10. Niedopuszczalne jest obrażanie uczuć innych użytkowników przez wysyłanie niegrzecznych listów, wiadomości multimedialnych oraz zdjęć.

11. Zabronione jest, bez zgody nauczyciela, instalowanie na dyskach lokalnych komputerów oprogramowania przyniesionego przez uczniów.

12. W pracowni komputerowej wolno korzystać tylko z licencjonowanego oprogramowania.

13. Składowanie własnych plików podczas ćwiczeń odbywa się na nośnikach wskazanych przez nauczyciela.

14. Bezwzględnie zabrania się jedzenia i picia w pracowni komputerowej.
Zabrania się
przetrzymywania plecaków, toreb na stołach, na których znajdują się stanowiska komputerowe.

15. Uczniowie zajmują stałe miejsca w pracowni komputerowej i odpowiadają za porządek na swoim stanowisku.

16. Po zakończonej lekcji prawidłowo kończą pracę z komputerem i pozostawiają po sobie porządek.

Czynności do wykonania przed rozpoczęciem zajęć:

17. Przed przystąpieniem do pracy użytkownik zobowiązany jest sprawdzić sprawność sprzętu, na którym ma pracować.

18. O zauważonych usterkach należy bezzwłocznie poinformować nauczyciela prowadzącego zajęcia.

19. Uruchamianie oraz praca przy uszkodzonej obudowie jednostki centralnej może być przyczyną porażenia prądem elektrycznym.

Zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych:

20. W przypadku zauważenia iskrzenia, wydobywającego się dymu. wyczucia swądu tlącej się izolacji lub spostrzeżenia innych objawów mogących spowodować pożar, należy natychmiast wyłączyć zasilanie (wyjąć wtyczkę z gniazda 230V) i powiadomić nauczyciela.

21. W razie wypadku porażenia prądem natychmiast wyłączyć zasilanie, powiadomić nauczyciela oraz udzielić pomocy przedlekarskiej.