. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Autor projektu

 

 

 

Projekt sieci komputerowej

 

 

1. Dane ogólne.

1.1 Podstawa opracowania dokumentacji.

1.2 Lokalizacja inwestycji.

2. Instalacja logiczna.

2.1 Normy przedmiotowe i zalecenia.

2.2 Struktura systemu okablowania.

2.3 Ogólne zalecenia dla systemów okablowania strukturalnego

budynków.

2.3.1 Zalecenia dotyczące Punktu Dystrybucyjnego.

2.3.2 Wymagania instalacyjne dla przebiegów poziomych.

2.3.3 Zalecenia dotyczące uziemień.

2.3.4 Zalecenia odległości.

2.3.5 Polaryzacja, sekwencja i kod kolorowy.

2.3.6 Pomiary testowe i certyfikacja okablowania

sygnałowego.

2.3.7 Sprzęt.

 

 

3. Projekt sieci.

 

 

3.1. Schemat logiczny sieci

 

3.2. Topologia sieci

 

3.3. Adresacja sieci

 

3.4. Sposób prowadzenia kabli – okablowanie poziome.

 

3.5. Centralny Punkt Dystrybucyjny.

 

3.6. Przyłącze do Internetu

 

3.7.System oznaczeń

 

3.8.Testowanie

 


 

1. Dane ogólne.

 

1.1. Podstawa opracowania dokumentacji.

 

Podstawą wykonania niniejszego projektu są:

- zamówienie na wykonanie projektu – (cisco)

- dane zebrane podczas wizji obiektu przez projektantów,

- norma PN – EN 50173,

- ustalenia z Działem Technicznym Firmy,

- informacje dotyczące umiejscowienia punktu dystrybucyjnego, umiejscowienia

serwerów sieciowych oraz umiejscowienia stacji roboczych,

- brak informacji dotyczących założeń kosztorysu,

- konsultacje z osobą odpowiedzialną za instalacje ogrzewania i

wentylacji w budynku, w szczególności przeprowadzenia tras kablowych.

 

 

1.2. Lokalizacja inwestycji.

 

 

Budynek Firmy X

ul. Projektowa 10

Warszawa 00 – 001

 

 

2. Instalacja logiczna.

 

2.1. Normy przedmiotowe i zalecenia.

 

W chwili obecnej najpopularniejszym standardem stosowanym w kraju to m.in.

PN – EN 50173, – „System okablowania strukturalnego”. Powyższa norma i standardy definiują

zasady projektowania i budowy instalacji okablowania strukturalnego.

 

2.2. Struktura systemu okablowania.

 

Na system okablowania strukturalnego składają się następujące elementy:

· Centralny punkt dystrybucyjny budynku (building distributor) CPD

· Okablowanie poziome (horizontal cable)


Okablowanie strukturalne z założenia zakłada pewną nadmiarowość instalowanych gniazd

przyłączeniowych. Ma to na celu zaspokojenie potrzeb użytkownika przez dłuższy okres czasu bez

potrzeby ciągłych doróbek. Nadmiarowość instalacji ma szczególne znaczenie w instalacjach

wykonywanych przy użyciu technologii, gdzie późniejszy dostęp jest często kłopotliwy i wiąże się

z demontażem elementów wystroju wnętrz (np. instalacje w ściankach szkieletowych lub zatapiane

na stałe w wylewkach). Z badań amerykańskich wykazują że, co roku w biurze liczącym np. 400

pracowników 200 z nich przemieszcza się wraz ze sprzętem, tam gdzie zastosowano systemy

okablowania strukturalnego, oszczędności z tego tytułu sięgają 50% kosztów ponownego

okablowania.

 

2.3. Ogólne zalecenia dla systemów okablowania strukturalnego budynków.

 

2.3.1. Zalecenia dotyczące Punktów Dystrybucyjnych.

 

Punkty Dystrybucyjne (PD) umożliwiają krosowanie przebiegów poziomych do portów

sprzętu aktywnego lub do przebiegów pionowych. Każdy PD powinien być zlokalizowany tak, aby

przebiegi poziome nie przekraczały 90 metrów. PD zawierający przyłącza zewnętrzne systemowe

powinien zawierać zarówno przyłącza do innych PD jak te przyłącza do sprzętu zlokalizowanego

poza PD. PD powinny być podzielone na logiczne sekcje grupujące połączenia o podobnej funkcji,

obszarze itp. Sekcje mogą być wielkości pojedyńczego panela lub też mogą składać się z wielu

rack'ów. Sekcje powinny być umieszczone w rack'ach tak aby minimalizować długość

występujących skrosowań. Tablice z uchwytami w sąsiednich rack'ach powinny być mocowane na

tej samej wysokości, aby umożliwić swobodne przejście pomiędzy sekcjami na różnych rack'ach.

Tablice z uchwytami powinny być zlokalizowane powyżej sekcji bloków lub powyżej i poniżej

sekcji krosowań. Rack'i powinny być montowane tak aby umożliwić dostęp od tyłu dla celów

serwisowych. Nie mniej niż 80 cm od ściany z tyłu nie mniej niż 90 cm od ściany z boku.

 

2.3.2. Wymagania instalacyjne dla przebiegów poziomych.

 

Kable biegnące ponad sufitem podwieszanym nie mogą być mocowane do konstrukcji

sufitu. Kable należy umieścić w drabinkach metalowych. Aby zachować przejrzystość instalacji i

ułatwić obsługę należy wszystkie kable prowadzić prostopadle lub równolegle do korytarza.

Kable wchodzące i wychodzące do/z pomieszczeń (pod kątem 90 stopni) powinny skręcać łagodnie

(minimalny promień skrętu = promień zgięcia powinien wynosić 4-krotność średnicy dla kabla

UTP). Instalując kable należy zawsze sprawdzać czy nie są naprężone na końcach i na całym swoim

przebiegu. Jeżeli kable znajdują się na otwartej przestrzeni, powinny być umieszczone w jednej

płaszczyźnie, nie wolno owijać kabli dookoła rur, kolumn, itp.

Kable, na całej długości od puszki na ścianie do Punktu Dystrybucyjnego, powinny być

wolne od sztukowań, zagnieceń i nacięć lub złamań. Żadne rozdzielanie par na dwa kanały

komunikacyjne nie może być wykonane w infrastrukturze okablowania. Wszelkie adaptacje

polegające na współdzielonym wykorzystywaniu kanału transmisyjnego (np. rozdzielanie par)

musza być robione poza infrastruktura stałą systemu okablowania.

 

 

3.Projekt sieci

 

3.1.Schemat logiczny sieci

 

 

Rys.1 Schemat logiczny sieci

 

 

3.2. Topologia sieci.

 

W tym projekcie sieć została zbudowana w topologii gwiazdy. Uzasadnione jest to tym, iż

odcinki nie przekraczają długości 90m+2*5m więc nie ma potrzeby ………………………. Punktem

centralnym w naszej sieci, do którego zbiegają się wszystkie linki fizyczne są s……….. catalyst serii

2900 połączone między sobą w technologii EtherChannel co podwaja prędkość przesyłu danych

pomiędzy nimi. Oba s………… pracują w jednej domenie vtp co daje nam możliwość rozgłaszania

bazy vlanów w jej obrębie.


3.3. Adresacja sieci.

 

Komputerom w sieci lokalnej zostaną przypisane adresy z prywatnej puli 192.168.1.0/24,

ponieważ nie istnieje taka konieczność, aby komputery były widzialne z zewnątrz. Dla podanej puli

przyjęta została maska 24 bitowa, czyli ………………, co daje nam możliwość za adresowania 254

komputerów, odliczając jeden adres na bramkę.

Serwer DHCP będzie przydzielał adresy z zakresu 192.168.1.50 – 192.168.1.200.

Adresy z zakresu 192.168.1.1 – 192.168.1.10 będą zarezerwowane dla s…………, natomiast

drukarki s………….. będą miały nadawane statycznie adresy z przedziału 192.168.1.11 –

192.168.1.30. Wszelkie b……………. p…………. d…………… (Access Point) oraz urządzenia

pośredniczące (zarządzalne) będą miały przydzielane adresy z zakresu 192.168.1.201 –

192.168.1.253. Jeden Access Piont przewidziany jest w Auditorium, pomieszczenie N (3.19).

Aby umożliwić komputerom dostęp do sieci I……….., serwer z wbudowaną zaporą sieciową będzie

miał uruchomioną usługę NAT oraz serwer DNS, który będzie buforował domeny oraz przypisane

im adresy IP. Dostęp do sieci prywatnej będzie strzegł ………….. na serwerze pośredniczącym, który

będzie tylko udostępniał niezbędne usługi.

 

3.4. Sposób prowadzenia kabli – okablowanie poziome.

 

Okablowanie połączeniowe do gniazd komputerowych znajdujących się w poszczególnych

pomieszczeniach  rozprowadzone  jest  z  Centralnego  Punktu  Dystrybucyjnego  (CPD)

umieszczonego w pomieszczeniu nr 3.18 budynku. Kable pod sufitem będą prowadzone

w drabinkach metalowych, natomiast zejścia do poszczególnych pomieszczeń w korytach

kablowych o wymiarach 130x50mm mocowanych do ścian. Natomiast w pomieszczeniach

szkoleniowych w korytach kablowych o wymiarach 50x30mm mocowanych do ścian i podłogi.

Koryta i kable instalacji sieciowej należy poprowadzić zgodnie z rysunkiem nr 2. Trasa kablowa w

salkach szkoleniowych powinna przebiegać pod dolną linią okien. Kable wchodzą i odchodzą od

swojego toru pod kątami prostymi. Wszystkie kable poprowadzone są równolegle lub prostopadle

do pomieszczeń. Zachować promienie gięcia kabla (8 razy średnica dla kabla UTP).

W pomieszczeniach szkoleniowych należy kable zaterminować gniazdem m………… typu …….

568B umieszczonym w puszce …………., lub puszce ……………. Przebicia między

pomieszczeniami wykonać w miejscach określonych na rysunkach przebiegu tras kablowych. Trasy

kablowe przedstawiono na rysunku. Wszystkie cztery pary skrętki zaterminować w gniazdach

……….. i na panelach, zgodnie z kodem kolorowym EIA/TIA 568B.

 

 

Przedstaw ten kod kolorowy na rysunku:

Rys. 2. Okablowanie poziome

 

 

- Gdzie przypisać oznakowanie w legendzie rys. 2 ?

 

Zejście z sufitu do podłogi

 

Okablowanie pod sufitem w korycie metalowym

 

Okablowanie w korytach PCV

 

Gniazda RJ – 45

 

 

3.5. Centralny Punkt Dystrybucyjny.

 

Opis punktu dystrybucyjnego z punktu widzenia okablowania poziomego (skrętkowego).

Do pomieszczenia przeznaczonego dla celów CPD nie powinny mieć dostępu osoby nieuprawnione

i pomieszczenie to musi być zamknięte na klucz. Klucz może być wydawany tylko i wyłącznie

osobom do tego uprawnionym wraz ze sporządzeniem notatki w dzienniku wizyt w CPD.

Oprócz tego należy zainstalować urządzenie typu klimatyzator w celu utrzymania odpowiedniej

wilgotności i temperatury w pomieszczeniu.

Wszystkie kable powinny zostać zakończone na panelach k…………….. (PowerCat 6) z
gniazdami typu ……….. Podłączenia do urządzeń aktywnych i pasywnych ma być zrealizowane przy

pomocy kabli krosowych PowerCat 6. W punkcie dystrybucyjnym zlokalizowanym w

pomieszczeniu nr 3.18 należy zamontować 1 szafę instalacyjną 19calową o wysokości 37U (szer.

800mm x gł.800mm, wys.1833mm z kółkami). Wybór wysokości szaf podyktowany wysokością

pomieszczenia 3.18, ilością urządzeń montowanych w szafach, oraz pozostawieniem odpowiednich

rezerw dla instalacji urządzeń aktywnych oraz dalszej rozbudowy w przyszłości.

W szefie instalacyjnej zastosowano elementy porządkujące odcinki poziome montowane ponad

patchpanelem oraz jednym z przełączników. Kolejność montowania elementów pasywnych oraz

aktywnych przedstawia rysunek nr 3.

Szafę montażową należy wyposażyć w zasilacz bezprzerwowy, do którego należy

doprowadzić zasilanie ………….V. Szafy instalacyjne zostały przedstawione na rysunkach.

Należy zastosować przełączniki 10/100/1000 Mb/s Catalyst CISCO serii 2900. Urządzenie

automatycznie wykrywa, z jaką szybkością pracuje podłączony sprzęt (10 Mb/s, 100 Mb/s,

lub 1000 Mb/s.). Wszystkie przebiegi poziome komputerowe zakończone zostały w modułach

Euromod z gniazdami RJ 45.

Należy pamiętać o usunięciu z bezpośredniego otoczenia punktu dystrybucyjnego urządzeń

mogących powodować zakłócenia (np. silniki, generatory).

 

3.6. Przyłącze do Internetu.

 

Dostęp do Internetu będzie realizowany  w technologii Frame Relay wykupionej w

………………………...  Jest to bezpośrednie, stałe i szybkie łącze internetowe, które

umożliwia Użytkownikom nieograniczony dostęp do zasobów ogólnoświatowej sieci 24 godziny na

dobę, przez 7 dni w tygodniu. W ramach usługi dostęp do internetu Frame Relay tp świadczony jest

stały, szerokopasmowy, symetryczny dostęp do internetu dostępny w 2 wariantach: szybkości

dołączenia do ………… Mbit/s, oraz szybkości dołączenia do ………… Mbit/s. Warunkiem podstawowym

skorzystania z usługi jest stwierdzenie przez służby techniczne TP możliwości technicznych

świadczenia usługi oraz podpisanie umowy o świadczenie przez Telekomunikację Polską S.A.

usługi dostęp do internetu Frame Relay tp.

 

3.7. System oznaczeń.

 

Przyjęto następujący system oznaczeń:

 

Ze względu, że stanowiska w boksach zostały oznaczone literami, poszczególne numery

pomieszczeń zastąpiono literami. Przedstawia się to następująco:

 

pomieszczenie 3.4 – E

pomieszczenie 3.6 – P

pomieszczenie 3.9 – F

pomieszczenie 3.11 – G

pomieszczenie 3.12 – H

pomieszczenie 3.13 – I

pomieszczenie 3.14 – J

pomieszczenie 3.15 – K

pomieszczenie 3.18 – L (CPD)

pomieszczenie 3.19 – N

 

 

Oznaczenie składa się z trzech segmentów oddzielonych "-".

Segment pierwszy oznacza numer patchpanela, w którym kabel jest rozkrosowany,

Segment drugi zawiera literę oznaczającą pomieszczenie bądź dział (dotyczy boksów) oraz numer

gniazda abonenckiego,

Segment drugi oznacza port w patch panelu, w którym kabel jest rozkrosowany.

 

 

Przykład:

1 – E7 – 20

opis oznaczenia:

- numer panela 1,

- oznaczenie pomieszczenia i numer gniazdka E7,

- numer portu w panelu – 20.

 

 

Uwaga:

- Na każdy punkt abonencki przypada 1 gniazdo modularne typu RJ45, przeznaczone dla

podłączenia komputera stacjonarnego.

- Instalację gniazda modularnego RJ45 należy przeprowadzać po zakończeniu

podłączania gniazd elektrycznych w danym panelu. Wymieniona kolejność ma

zapobiec uszkodzeniu gniazd modularnych RJ45.

 

 

3.8. Testowanie.

 

Pomiar kabla UTP.

Z uwagi na konieczność zapewnienia wysokiej dokładności okablowanie powinno być sprawdzane

w podanej kolejności:

· okablowanie poziome

· całość okablowania (włączając kable stacyjne i krosowe).

Zaleca się stosowanie w terenie podręcznego testera – umożliwiającego przeprowadzenie testów

dynamicznych kabli i kanałów UTP w zakresie częstotliwości do 100 MHz.

 

Konserwacja.

Okablowanie strukturalne nie wymaga żadnej konserwacji. Zamontowane białe listwy

natynkowe należy przeczyścić w miarę potrzeby miękką szmatką flanelową zwilżoną wodą z mydłem.

 

 

 

 

 

Rys. 3. Szafa krosownicza


Zestawienie materiałów:

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

Parametry techniczne wykorzystanych urządzeń: